Who_we_are  
System  
Beeplate  
Licence  
Partner  
References  
News  
Contact  
 
Member  
BAM AG
St. Gallen, Switzerland
Tel.: +41 71 222 20 61
info@bamtec.com
 
   
LinkedIn YouTube
 
   
   
   

Systém BAMTEC

System

Přednosti systému BAMTEC

  • Redukce doby pokládání o 80-90% díky rychlému svinování malého počtu vyztužovacích prvků
  • Úspora betonářské oceli na úrovni do 40% díky volně volitelnému průměru, odstupu a délce prutů
  • Vyšší kvalita pokládání díky jednoduchému polohování a přesné poloze prutů
 

 

  • Zajištění kvality a vysoká výkonnost díky plnoautomatické výrobě řízené počítači
  • Jednoduché plány výztuží
  • Ergonomický způsob práce na staveništi
  • Zkrácení celkové doby stavby
  • Úspora CO2 díky materiálové efektivitě
 


Myšlenka

Technologie výztuže BAMTEC byla vynalezena v roce 1994. Váže se na celosvětové rozšíření plochých stropů z monolitického betonu na základě metody výpočtů konečných prvků desek.

Pojem BAMTEC vznikl jako zkratka německého slovního spojení pro technologii kartáčových strojů pro výztuže.

BAMTEC je ve své podstatě mimořádně hospodárný postup plánování, výroby a vestavení plošných výztuží pro stropy, podlahové desky a zdi z železobetonu. Tato technologie se úspěšně uplatnila při výstavbě

 

 

železničních tratí, tunelů, mostů a dálnic z železobetonu. (viz Reference)

Místo běžné výztuže se používají prvky BAMTEC, které se skládají výhradně v jedné ose kladených kruhových ocelových prutů, které jsou s příčně probíhajícími nosnými popruhy svázány do jedné montážní jednotky.

Inovace BAMTEC díky nasazení počítačové technologie spojuje práci statické kanceláře s produkcí výztuže.Jak funguje BAMTEC?
Při běžném postupu vyztužování železobetonových stropů se jednoduché prvky výztuže jako kruhové ocelové pruty a rohože stavbařské oceli stanovují v plánu jednotlivě, jednotlivě se také připravují v ohýbacím provozu, jednotlivě se polohují, dodávají a po jednotlivých kusech se pokládají partami pokládačů na staveništi.

Systém výztuže BAMTEC zcela principálně mění tento postup. Na staveniště se v našem případě nedodávají polohované jednotlivé pruty, resp. jednotlivé rohože, nýbrž celé vrstvy výztuže ve svinuté formě – používají se takřečeně “vyztužovací prvky šité na míru”.

 


Pro každý z obou směrů výztuže se konstruuje, vyrábí, dodává a montuje zvláštní prvek BAMTEC. Počet prvků výztuže, které je třeba vestavět, se tím pádem extrémně snižuje.

Tyto prvky BAMTEC se ve většině případů odvinují pravoúhle k sobě. Kotouče se skládají z paralelních kruhových prutů, které jsou příčně běžícími montážními popruhy svázány do jedné jednotky, což znamená, že pro spodní i vrchní vrstvu výztuže jsou nutné dva kotouče, dohromady tedy čtyři.Rozměry

Vrstvy výztuže nesestávají ze standardních prvků, nýbrž jsou individuálně vyhotovovány pro každý jednotlivý půdorys a každé individuální namáhání.

Šířka prvků se řídí maximální délkou prutů v prvku. Maximální délka prutu dosahuje 15 m. Mezi tím jsou možné všechny délky, odstupy a průměry, které vychází ze statických výpočtů pro optimální výztuž.

 

 

Hmotnost jednoho kotouče může dosahovat maximálně 1,5 tuny (cca. 100 kg/m), čímž lze zajistit, že prvek BAMTEC dovedou odvinout dva pracovníci na standardních rozpěrkách odstupu.

Délka prvků BAMTEC vyplývá z půdorysu a přípustné hmotnosti. Může dosahovat až 25 metrů.back

Plánování

Výpočet
Statický výpočet železobetonových stropů probíhá pomocí programu konečných prvků, což umožňuje poznat všude potřebnou výztuž ve směru x a směru y vždy pro vrchní a spodní vrstvu odděleně.

Po rozdělení plochy stropu na dle možnosti minimum prvků určuje software BAMTEC automaticky výstavbu prvku – čili jeho polohu, délku a průměr prutů všech prutů prvku. Lze přitom zohlednit také odlehčovací dutiny a přídavné železo. Prvek se řídí přesně výškovými

 


Planung

liniemi potřebné výztuže a může být, v případě nutnosti, zpracován také ručně. Pro každý strop je potřeba nejméně čtyř vyztužovacích prvků.


Plány

Dohromady se sestavují tři plány:
   
Planung Planung Planung
- Přehledný plán zobrazuje půdorys a vypočtenou polohu kruhových prutů. Slouží ke kontrole při plánování a provedení.   - Výrobní plán obsahuje jednotlivý prvek, seznam oceli a příslušné označení výrobního souboru pro produkci.   - Pokládací plán obsahuje půdorys, vyměřené body usazení prvku a směry vinutí prvku s označením prvku. Podle pokládacího plánu se pak prvky odvinují na staveništi.
back

Výroba

 

Fertigung

 

Fertigung


Soubor řízení stroje a plány se elektronicky odešlou producentovi BAMTEC-u.

Tady pak tyto data řídí plnoautomatické zařízení BAMTEC. Toto zařízení navařuje pruty ve vypočtených odstupech a polohách na montážní popruhy, čímž vzniká na míru přesný vyztužovací prvek. Pruty s Ø 8 mm až Ø 20 mm se přitom vyrábějí z cívky. Všechny tlustší pruty od Ø 36 mm se zpracovávají ručně z kruhové oceli.

Strojní zařízení BAMTEC je konstruováno na provoz jedním pracovníkem.

 
Fertigung
back

Pokládaní

Transport   Verlegung
 

Transport prvků BAMTEC na staveniště probíhá pomocí nákladních vozidel s nosností do 25 tun.

Montáž prvků BAMTEC je opravdu jednoduchá!

Bez použití traverzy lze svinutý prvek pomocí jeřábu dopravit na výchozí bod prvku. Díky misálnímu počtu výztužových prvků a rychlému odvinování probíhá pokládání mimořádně rychle a nekomplikovaně oproti běžným postupům. Může to vést k redukci celkové doby výstavby.

Jeden prvek s celkovou hmotností až do 1.5 t dovedou bez námahy odvinout dva dělníci. Tím se minimalizuje doba nutná pro vsazení výztuže. Jelikož je poloha každého prvku BAMTEC přesně definována, zaručuje technologie výztuže

 

Verlegung


BAMTEC vysokou přesnost polohy vrstev a kvalitu provedení. Obzvláště tak lze přesně dodržet betonové krytí vrchní vrstvy výztuže.

     
Výpočet doby pokládání pro strop technologií BAMTEC:  

Pokládací výkon kruhové oceli - 6 člověkohodin / tuna (průměr 10 mm)

Pokládací výkon BAMTEC-u - 0,5 člověkohodin / tuna

Jeden plochý strop z monolitického betonu technologie BAMTEC obsahuje cca. 75% výztuže BAMTEC a 25% kruhové oceli.

75% * 0,5 = 0,38 hodin / tuna

25% * 6 = 1,50 hodin / tuna

 

 

což znamená, že pro pokládání jedné tuny vyztužovací oceli stropu BAMTEC je potřeba 1,88 hodiny. Ve srovnání se stropem s výztuží z kruhové oceli tak lze uspořit až 4,12 hodin doby pokládání. To odpovídá redukci doby pokládání na úrovni 70% pro celý strop.

Verlegung

 
 

Větový rekord se zápisem v „Guinnessově knize rekordů“
To, o čemž sní hodně stavebních firem, se stalo na jednom staveništi v německém městě Kempten skutečností – dva stavební dělníci německé firmy Markgraf položili sedm prvků BAMTEC s celkovou hmotností 6,36 t v průběhu pouhých 42 minut.

 
Znamená to pokládací výkon 4,5 t stavbařské oceli na člověka a hodinu! Za jeden osmihodinový pracovní den by tak teoreticky jeden stavební dělník dovedl položit 36 t BAMTEC, tým složený ze dvou dělníků zhruba 70 t denně. Pomocí běžných metod by to doba pokládání stejného množstva trvala pět týdnů!

Ergonomické aspekty
Při pokládání běžné výztuže pracují pletaři železa na staveništi během dlouhých časových úseků v silně sehnuté poloze těla, což vede k výrazné zátěži zad pracovníků. Nasazení technologie výztuže BAMTEC v značné míře redukuje zátěž zad, jakož i zátěž rukou a předloktí, a to díky dalekosáhlému odstranění drobných namáhavých prací.

 


Tím přispívá BAMTEC rozhodující mírou k větší bezpečnosti práce na staveništi a k zachování zdraví kvalifikovaných dělníků pracujících s technologií BAMTEC.

 

Shrnutí
Technologie výztuže BAMTEC představuje vysoce efektivní systém pro plánování, výrobu a montáž svinutých prvků výztuže. Mimořádná hospodárnost je výsledkem průběžného využívání elektronických dat při plánování a výrobě výztuží, maximální materiálové efektivity a optimalizace zdrojů ve všech pracovních krocích.

 


Hlavní předností ve srovnání s běžnými výztužemi je úspora betonu na úrovni do 40%, a snížení doby pokládání v rozpětí mezi 80 až 90% za současného zlepšení jakosti.


 
 
back
spacer
Impressum BAMTEC ist eine registrierte Marke WDB
Planning Planning Production Laying